Tel. kom.: 602 317 648

BETON TOWAROWY W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR – DOMIESZKI „PRZECIWMROZOWE”

Okres obniżonych temperatur to okres, w którym w ciągu trzech kolejnych lub więcej dni spełnione są równocześnie następujące warunki:

  1. Średnia dobowa temperatura powietrza jest niższa niż +5ºC;
  2. Temperatura powietrza nie przekracza +10ºC w okresie dłuższym niż połowa doby.

W tym miejscu warto również przypomnieć, że od kilku lat funkcjonuje już europejska norma PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”. W precyzyjny sposób definiuje ona kluczowe czynności, obowiązki i odpowiedzialność związane z wbudowaniem, zagęszczaniem oraz pielęgnacją (termiczno – wilgotnościową) betonu.

U podstawy wielu potencjalnych problemów z betonowaniem konstrukcji w warunkach obniżonych temperatur leży bardzo często błędne przekonanie wykonawców / inwestorów, że modyfikacja mieszanki betonowej odpowiednimi domieszkami chemicznymi na węźle betoniarskim, zwalnia ich całkowicie z prawidłowej pielęgnacji twardniejącego betonu. Przekonanie to jest głęboko zakorzenione i najprawdopodobniej wynika z potocznej nazwy domieszek przeznaczonych do betonowania w warunkach obniżonych temperatur – „domieszki przeciwmrozowe”. W rzeczywistości nie istnieją i nigdy nie istniały domieszki przeciwmrozowe. W rzeczywistości są to domieszki przyśpieszających początek wiązania i sam przebieg twardnienia betonu w warunkach obniżonych temperatur. Pod względem chemicznym są to bardzo różne związki począwszy od najpopularniejszych –  azotanów wapnia, przez mrówczany wapnia, tiocyjaniany, domieszki kompleksowe stanowiące mieszaniny superplastyfikatorów i wymienianych wcześniej przyspieszaczy, aż do najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań jak zarodki krystalizacji w formie nanocząsteczek (płynna zawiesina faz CSH). Wszystkie te związki nie powodują uodpornienia mieszanki betonowej i młodego betonu na destrukcję wynikającą z zamarznięcia. Ich sposób działania jest zawsze taki sam – przyspieszają proces wiązania i/lub twardnienia betonu na skutek reakcji chemicznej. Najczęściej jest to związane z intensyfikacją egzotermicznego procesu uwodnienia cementu. W efekcie dodania tego typu domieszek, proces narastania wytrzymałości przebiega szybciej.

Generalnie powszechnie znane jest stwierdzenie, że beton który uzyskał wytrzymałość na poziomie 5 do 7 MPa jest odporny na zamarzanie. To kolejny przykład, gdzie niedopowiedzenie staje się potencjalnym źródłem problemów. W naszych warunkach klimatycznych zjawiskiem powszechnie występującym zimą jest wielokrotne przechodzenie przez „0°C” – nawet w cyklu jednej doby. Z tego względu błędem jest twierdzenie, że wytrzymałość betonu na poziomie 5 – 7 MPa jest wystarczająca do przeciwstawienia się ciśnieniu zamarzającej w betonie chemicznie nie związanej wody. Taka wytrzymałość gwarantuje nam tylko to, że beton jest się w stanie przeciwstawić jednemu może dwom cyklom zamarzania. Pozostawienie takiego betonu bez właściwej pielęgnacji – zabezpieczenia, może doprowadzić do procesów destrukcyjnych mających negatywny wpływ na jego strukturę. W rezultacie beton może nie osiągnąć projektowanych parametrów wytrzymałościowo – trwałościowych. Uszkodzenia jego struktury będą predysponowały całą konstrukcję do obniżenia trwałości na skutek przyspieszenia procesu karbonatyzacji betonu (którego efektem jest zmiana pH betonu z początkowych 12 do 9). Kiedy głębokość karbonatyzacji betonu w konstrukcji przekroczy grubość otuliny prętów zbrojeniowych, otaczający zbrojenie beton przestaje mieć pasywacyjne oddziaływanie na stal. Zaczyna się proces korozji stali zbrojeniowej, który definitywnie skraca trwałość konstrukcji. Dlatego niezmiernie ważnym jest aby nie rezygnować z właściwych zabiegów pielęgnacyjnych dojrzewającego betonu. Sposób ich doboru zależy od temperatur zewnętrznych, gabarytów wykonywanego elementu jak również parametrów zastosowanego betonu – przede wszystkim tempa rozwoju wytrzymałości. Osobą odpowiedzialną za prawidłową pielęgnację jest Kierownik Robót lub Kierownik Budowy.

Podsumowując, warto zapamiętać że:

Mieszankę betonową należy układać, zagęszczać i pielęgnować zgodnie z normą europejską PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”. Stosowanie domieszek przyśpieszających wiązanie i twardnienie w warunkach obniżonych temperatur nie zwalnia odbiorcy z prawidłowej pielęgnacji termiczno – wilgotnościowej betonu.

Top